treo tranh thúc đẩy tài vận

Tranh treo thúc đẩy tài vận như thế nào?

Bức họa bình rượu và ly rượu nên treo ở những phương vị cát lợi của ngôi nhà. 1. TRANH BÌNH TRÀ VÀ CHÉN TRÀ